panikteaternspress bild

 

 

Återigen besöker Panikteatern oss. 
Denna gången med komedin "Tid för avgång".   
Vi förflyttar oss till en järnvägsmiljö i den   Engelska  landsbygden.  
Där inte allt är som det verkar........
 

 s panik13 4s panik13 3s panikteatern 13 2

 

Sture Westerberg

Kalkbarrskog på Siksundsöberget och Siksundsöhällan
I Kalix kommuns sydvästra del, ca 10 km söder om byn Siknäs ligger Siksundsön. Genom landhöjning är
detta idag en del av fastlandet och utgörs idag av en cirka 4 km lång udde med vikar och
dofttaggsvampnäs som i nästan nord-sydlig riktning sträcker sig ut i Bottenviken. I de centrala delarna ligger Siksundsön samt i söder Siksundsöhällan, vilka är områdets två högsta punkter. Skogsbilväg utgår från Siknäs och ner mot Siksundsön södra del. 
Den samfällda skogen ägs av Siknäs Samfällighet.

Berggrund

Här finns en större grönstenskropp en bergartsbildning som kan följas i terrängen och på flygmagnetiska kartor från Siknäs till Siksundsön och vidare mot sydväst och ut till Tistersöarna som ligger längre ut i Bottenviken. Fördjupade vittringssliror/gropar på hällytor tyder på ett visst innehåll av kalk. Den basiska bergarten med sitt innehåll av kalk har bidragit till en för Norrbotten helt unik svampflora.

Vid stranden väst om Siksundöberget nybildas skalgrus vilket är relativt ovanligt i Bottenviken. Skalgrusbankar kan även ingå i det svallgrus/sand som finns högre upp på sluttningarna i båda områdena.

Två områden

Siksundsöberget högsta punkt når 28 m över havsytan på västra sidan av Siksundsön och norr om Siksundsöhällan som når en höjd av ca 15 m ö h.

Klapper har största utbredningen på Siksundsöberget medan hällmarkerna täcker en stor del av Siksundsöhällan. 

Ett mindre område med låga hällar ligger öst om Siksundsöberget. Nedanför klapper och hällmark ingår i regel svallgrus med sandiga fraktioner. Utöver det är markerna blockrika där jätteblock ligger utslängda på flera ställen.

En större sandstrand utbreder sig söder om Siksundsöhällan. Här finns väl utbildade strandvallar med klapper med utspridda större block. Vid Siksundsöberget västsida finns en glest beskogad, sandig sluttning ner mot havet och där flera större block ligger utspridda. Här finns en av de större gråalarna i Norrbotten.

Siksundsöbergetsiksundsöberget

Övre delen av berget består av stora klapperstenfält. På de högre belägna partierna av berget är skogarna glesa och här dominerar gran på lavhedar och rishedar. Kolade tallstubbar och lågor visar att området är påverkad av den brand som drog över ön för omkring 100 år sedan. Enbuskmarker har stor utbredning i hela området där den basiska berggrunden förekommer.

Siksundsöhällan

Här finns ett större hällområde som omges av mindre klapper- och svallgrusmarker. Vid havet söder om hällområdet ligger en större sandstrand med vackert utbildade klapperstensformationer. Art- sammansättningen mellan olika marksvampar är stor och kärlväxtfloran är rik. Även här finns kolade stubbar.

Stränder

Smala och blockrika strandzoner dominerar längs delar av västra sidan av halvön. Vid Inre Västantillgrundet finns en bredare vasstrand där en revel sammanlänkas med en mindre holme. Längre ner i söder strax söder om Siksundsöhällan finns en stor sandstrand. Grunda vikar ingår på två ställen, Storstensviken och innanför Mittigrundet. Strandfloran är bitvis rik med bland annat ängsnycklar. Ett annat exempel är den rika förekomsten av ormtunga vid inre Västantillgrundet.siksundsöstranden

Arter

Berggrundens beskaffenhet har bidragit till områdets rika flora med flera för Norrbotten sällsynta svampar, med arter som kräver kalkrika jordar. I anslutning till de grova granarna och framför allt under träden ses exempelvis flertalet olika kalkkrävande (Cortinariusspindelskivlingar.

    Läs mer om de olika arterna
 
 
Sture Westerberg 2012-02-13

 

   

Berggrundens beskaffenhet har bidragit till områdets rika flora med flera för Norrbotten sällsynta svampar, med arter som kräver kalkrika jordar. I anslutning till de grova granarna och framför allt under träden ses exempelvis flertalet olika kalkkrävande (Cortinarius) spindelskivlingar.

luddfingersvamp

Grantaggsvamp Bankera violscens, Nära hotad NT. Är en art som förekommer sällsynt i norr och då den påträffas ses den endast i ett fåtal exemplar på varje lokal men på Siksundsöberget förekommer den allmänt.

Luddfingersvamp Clavaria purpurea, Nära hotad NT. Uppträder i sand och klappergrus men även rikligt i ren klapper. Den kraftiga fingersvampen är påtagligt kalkgynnad men verkar trivas bäst i fjällnära områden varför denna lokal får ses som mycket speciell. Vid Siksundsöberget och
Siksundsöhällan växer luddfingersvampen allmänt både i klapperstensmark som hedartad sandmark.

Bitter taggsvamp Sarcodon fennicus, Starkt hotad EN. Växer i nära anslutning till den fritidsstuga som står söder om Sinksundöberget. Avger en lukt av bittermandelolja. Här bland grova block och högresta granar hittades ett 15-tal fruktkroppar. Marken är sandig/grusig och lokalen ligger endast någon meter ovanför havsnivån. Bitter taggsvamp är mycket sällsynt i Norrbotten.

Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens

Nära hotad NT. Är en välluktande mycket sällsynt svamp för Norrbotten påträffades framför allt öster om Sinksundsöberget med flera fruktkroppar. Dels i grovblockig terräng men även på klapper/grusmark. Svampen avger en doft av lavendel eller kumarin.

Blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus, Sårbar VU. Har i och med detta fynd förmodligen påträffats som ny för Norrbotten. Arten påträffades i två områden dels i närhet av bitter taggsvamp och dels öster om Siksundsöberget i närhet av låga hällmarker i stor blockig terräng, där ett tiotal fruktkroppar noterades.

druvfingersvamp

Druvfingersvamp Ramaria botrytis, Nära hotad NT. Hittades med minst fem fruktkroppar öster 

om Sinksundsöberget bland upphöjda klapper/grusryggar med utspridda större block, klädd med grovväxt granskog. Bland stora block helt nära stranden hittades en fruktkropp av arten. Druvfingersvampen är en sällsynthet i Norrbotten och har endast några kända förekomster i länet.  Efter bestämning av Lennart Söderberg så utgör fynden av typ; R, rubrievanescens.

Rosa vaxskivling Hygrophorus persicolor, är en dubbelgångare till besk vaxskivling och är mycket sällsynt men förmodligen förbisedd. Påträffades rosa vaxskivlingbl.a. i strandgranskogen vid Siksundsöhällan och vid Siksundsöberget, helt nära eldstaden i barrmattan under en grov gran. Arten är tidigare känd upp till Jämtlands län.


Fjällfotad musseron 
Tricoloma olivaceotinctum, Sårbar VU. Tillhör gruppen av grå, fjälliga musseroner. Enstaka fynd finns i Sverige upp till Jämtland, nu första för Norrbotten med några fynd vid Siksundsöberget.

Onyxmusseron Rugosomyces onychinus, Nära hotad NT. Nedbrytare på marken i äldre gran- och tallskog, huvudsakligen på kalkrik och sandig mark. Arten påträffades SV om Siksundsöberget. 

Mer bilder hittar du    HÄR

Sture Westerberg 2012-02-13 

 

tshirt17a
2835
3383
22juni14

Det finns väskor, t-shirts, huvtröjor, mössor m.m

Kontakta Eva Hagström 070 5642158 

Siknäs framtid medlemsavgift

Swish: 123 503 93 42
Bankgiro: 5689-2151

100 kr för första familjemedlem
200 kr för hela familjen

______________________

Köp Kläder med Siknästryck!

Kommande Evenemang

ti on to fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30